Atletiekbaan en clubgebouw

Historie van de atletiekbaan


Opening sportpark 1949

In 1940 werd er voor het eerst gesproken over het realiseren van een sportterrein met een tribune en wel in het kader van de DUW (Rijksdienst voor uitvoering van werken). Dit ter bestrijding van de werkloosheid en daardoor subsidiabel via de Rijksdienst. In 1943 kwam er een subsidietoezegging. Na de Tweede Wereldoorlog vond er een wijziging van het plan plaats en in 1947 werd een begroting, waarin de sintelbaan was toegevoegd aan het werk, ingediend bij eerdergenoemde Rijksdienst. Op het terrein van ongeveer 6 á 7 hectare werd uiteindelijk - onder regie van de Heidemaatschappij - een hoofdveld en een sintelbaan voor atletiek aangelegd met achter de doelen gelegenheid voor beoefening van verspringen, hoogspringen etc. Aan de overkant van de weg werden twee oefenvelden gerealiseerd. Rondom het terrein werden bomen geplant en plantsoenen aangelegd. De tribune met daaronder kleedgelegenheid werd op 31 maart 1949 gegund aan plaatselijke aannemers. Tevens werd op het terrein ruimte gereserveerd voor de eventuele aanleg van drie tennisbanen. De baan werd in 1950 goedgekeurd, waarbij het opvallend is dat de burgemeester van Delfzijl, de heer Van Julsingha, op zaterdag 23 juli 1949 de officiële opening verrichtte.


Renovatie sportpark 1978

Uit het gemeentearchief blijkt verder dat er op 18 oktober 1974 gesproken werd over de reconstructie van de atletiekbaan ter waarde van fl. 590.000,- en uit te voeren door de Heidemij. Er heeft, zij het in veel geringere mate, in 1978 in het kader van de zogenaamde RCOW (evenals de DUW, een werkgelegenheidsproject) een renovatie plaatsgevonden.


Verlichting sintelbaan

In oktober 1980 heeft de vereniging een verzoek tot het aan mogen brengen van verlichting gedaan, hetgeen in 1981 werd geaccordeerd. In de tribune zouden een drietal stopcontacten worden geplaatst, ieder met een vermogen van 3000 Watt. Dit besluit werd echter nooit uitgevoerd.Aanleg kunststof-atletiekbaan

Een praatplan van de AV Fivelstreek uit 1982, met als doel stapsgewijze renovatie, ontmoette veel begrip bij het gemeentebestuur, maar had de gemeentelijke financiële wind tegen. Toch werd er in de loop der jaren in de baan geinvesteerd, echter het beoogde resultaat bleef uit. Gelukkig voor de vereniging keerde het gemeentelijke financiële tij aan het eind van de jaren negentig en werd besloten om een nieuwe kunststofatletiekbaan aan te leggen. De baan werd geopend op 29 september 2000.Verlichting atletiekbaan

Direct bij de opening van de nieuwe baan werd door de toenmalige voorzitter van de atletiekvereniging, Dick A.J. Doornbos, al aangegeven dat, om optimaal van de baan gebruik te kunnen maken verlichting moet worden aangelegd. De ledenvergadering gaf voor dat doel haar goedkeuring om een groot deel van de financiele middelen van de club daarvoor in te zetten. Door middel van zelfredzaamheid en mogelijkerwijs nog een financiele bijdrage van anderen zou dat moeten lukken. In 2001 stelde de gemeenteraad 13.000 gulden ter beschikking, waarna met grote inzet van vele leden (het graven en dichten van een sleuf en oprichten van de verlichtingspalen en armaturen) de verlichting rond de atletiekbaan werd gerealiseerd.


Verantwoording:
De informatie over de geschiedenis  is grotendeels gehaald uit het jubileumnummer van het clubblad 'Startschot' van AtletiekVereniging Fivelstreek met de titel 'Van sintel tot kunststof' d.d. 29 september 2000 ter ere van de ingebruikname van de nieuwe kunststof-atletiek-baan.  


 

Historie van het clubgebouw


In 2005 werden de eerste plannen gemaakt voor een nieuw clubgebouw ter vervanging van de bestaande accommodatie. De bouwkundige staat van het oude clubgebouw, vroeger gevestigd naast ons huidig clubgebouw, was slecht en bovendien te klein door een groeiend ledenaantal.


In eerste instantie is samenwerking gezocht met voetbalclub Eemsboys, om zodoende te komen tot een nieuw gezamenlijk onderkomen op Sportpark Centrum. Nadat dit niet haalbaar bleek zijn beide clubs hun eigen weg gegaan en hebben plannen gemaakt voor de realisatie van een nieuwe eigen accommodatie.


Om onze nieuwbouw te kunnen financieren is een subsidieverzoek bij de gemeente Delfzijl ingediend en is tevens een renteloze lening bij de Provincie Groningen aangevraagd. In juli 2007 werd bekend dat de Provincie Groningen aan vier sportverenigingen in de provincie, waaronder AV Fivelstreek, een renteloze lening van € 50.000 zou verstrekken. Het geld was bestemd voor de renovatie, nieuwbouw en uitbreiding van hun clubgebouwen. Ook de gemeente Delfzijl was bereid een bijdrage van in totaal € 75.000 te leveren.Met de lening van de provincie, de bijdrage van de gemeente, de bijdrage van enkele subsidiënten en de eigen bijdrage waren er voldoende financiële middelen aanwezig om ons nieuw verenigingsgebouw verantwoord te kunnen bouwen. 


Een werkgroep ging aan de slag met de voorbereidende werkzaamheden. Welke wensen konden worden gerealiseerd met het beschikbare budget? Nadat de plannen waren uitgetekend door architectenbureau Jongsma en deze waren doorgerekend kon er worden begonnen met de nieuwbouw.


De fundering en het clubgebouw zelf (raamwerk, wanden, dak etc.) zijn geplaatst door Bouwbedrijf Kooi b.v. Elektriciteit door de Firma Eemsmond b.v. De binnenkant en de inrichting is voornamelijk gedaan door de leden van de vereniging. Veel vrijwilligers hebben veel vrije tijd in het clubgebouw in aanbouw doorgebracht met het schoonmaken, het betegelen van de wc’s, het behangen en verven van de muren, het uitzoeken en plaatsen van het meubilair, het inrichten van de keuken. Kortom te veel om op te noemen.


Op 4 oktober 2008 was de officiële opening. Burgemeester Emme Groot van de gemeente Delfzijl opende samen met onze voorzitter Abel Banus het nieuwe clubgebouw onder grote belangstelling van leden, oud-leden en andere belangstellenden.

Adres gegevens AV Fivelstreek

Bezoekadres: Burgemeester Boeremalaan 3
Postadres: Postbus 57
9930AB Delfzijl